Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla osób objętych monitoringiem wizyjnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego na terenie stanowiącym własność Spółki: wjazdy, wyjazdy, drogi wewnętrzne, parkingi, infrastrukturę techniczną i rekreacyjną, wejścia i wyjścia z budynków oraz wewnątrz budynków: ciągi komunikacyjne, poczekalnie, pomieszczenia specjalnego nadzoru. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, w tym pracowników, przebywających na terenie obiektu oraz ochrona mienia Spółki zgodnie z ustawą Kodeks pracy.

 3. Przebywanie na obszarze objętym monitoringiem wizyjnym wiąże się z faktem utrwalania Państwa danych w postaci wizerunku oraz tablic rejestracyjnych pojazdów w powyżej wskazanym celu. Miejsca monitorowane zostały oznakowane. System nagrywa obraz w sposób ciągły. System nie rejestruje dźwięku. Prowadzone jest nagrywanie ciągłe wizji w celu późniejszej weryfikacji. Okresowo może być prowadzona ciągła obserwacja np. w przypadkach wzmożonej kontroli obiektów w zawiązku z wprowadzeniem stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP.

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Wymienione prawa Administrator realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem, na umotywowany wniosek osoby, której dane objęte są monitoringiem, chyba, że interes strony trzeciej jest nadrzędny w stosunku do praw osoby, której dane dotyczą.

 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 6. Zapisy z kamer przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące i nie krótszy niż 14 dni od dnia zarejestrowania obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony wyżej ulega przedłużeniu do czasu wydania nagrania uprawnionym podmiotom ale nie dłużej niż 30 dni.

 7. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 8. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia zawartej ze Spółką (np. firmy serwisujące system), oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. Policji).

 9. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce
  na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

 

wersja 1 z dn. 2019-02-21

Metryka

 • opublikował: Eugeniusz Przybyła
  data publikacji: 2019-03-30 09:39
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-30 09:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34278
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52