Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Specjalistycznego Centrum Medyczne w Polanicy Zdrój.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 690 plików PDF nie zawierają warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wagner-Ziółkowska, dostepnosc.cyfrowa@scm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 74 66 34 396. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

 • parkingi z oznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością przed wejściem głównym i w bezpośrednim pobliżu,
 • w ramach każdego z budynków zapewniona jest pełna komunikacja pozioma i pionowa, poza budynkiem H. W budynku B winda obsługuje trzy poziomy i jest węzłem komunikacyjnym dla budynków C i D; winda w budynku ma prawidłowe wejście i właściwe wymiary kabiny,
 • wszystkie klatki schodowe w szpitalu są w tym samym modelu; stopnie mają stałą wysokość, są nieskontrastowane, z poręczami po obu stronach biegu,
 • toalety w budynku A1 mają dobrą przestrzeń do przesiadania się, dobrze zorganizowany natrysk,
 • zapewniona jest komunikacja pozioma i pionowa prawie we wszystkich budynkach z wyjątkiem budynku H (część hotelowa, oddział paliatywny i oddział rehabilitacji dla dzieci); do części hotelowej, prowadzi winda, do której można dostać się z poziomu „-1” lub z poziomu gruntu,
 • brak planów tyflograficznych, brak skontrastowanych i wyróżnionych przycisków w windach, brak skontrastowania szklanych drzwi, brak faktur ostrzegawczych przed schodami; osobom z niepełnosprawnością słuchu nie zapewniono pętli indukcyjnych,
 • brak tłumacza języka migowego,
 • brak możliwości wejścia z psem asystującym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5714