Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla uczestników postępowania konkursowego dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzonego w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (podstawa prawna art. 6 ust. lit.c,e) RODO). Państwa dane Spółka pozyskuje bezpośrednio od Państwa wraz ze złożoną ofertą w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Państwa dane mogą być także przekazane Spółce wraz z ofertą przez oferenta - podmiot leczniczy, gdy wymogiem przystąpienia do konkursu jest wskazanie osób, które będą te usługi świadczyły.

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wymienione prawa Administrator realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 5. Zakres danych, które Spółka przetwarza jest niezbędny do osiągnięcia wskazanego wyżej celu. Podanie danych jest warunkiem koniecznym, aby Państwa oferta podlegała rozpatrzeniu - niepodanie ich skutkuje wykluczeniem oferty z postępowania konkursowego.

 6. Dane przechowywane będą zgodnie z obowiązującym w Spółce Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przez 5 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie.

 7. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 8. Dane oferenta, którego oferta została wybrana, tj. nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, będą podane do publicznej wiadomości. Państwa dane mogą być też przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. w celu likwidacji dokumentacji konkursowej po okresie jej przechowywania) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 9. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem:

 • pisemnie, kierując korespondencję na adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne
  im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

 • telefonicznie: +48 74 8621103

 • poprzez e-mail na adres: sekretariat@scm.pl

Mogą Państwo również skontaktować się z wyznaczonym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych, kierując korespondencję na adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2 oraz poprzez e-mail, na adres: daneosobowe@scm.pl

 

Wersja 3 z dnia 25-11-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:50
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-05 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34277
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52