Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania Państwu świadczeń zdrowotnych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością leczniczą oraz w innych celach związanych z zabezpieczeniem społecznym (np. wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy i innych zaświadczeń lekarskich). Państwa dane mogą być także przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w przypadku, gdy Spółka wystawi dla Pani/Pana dokumenty księgowe (faktury).

Państwa dane przetwarzane będą zgodnie z:

 • ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 • ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

 • ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 • ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

oraz innymi właściwymi przepisami prawa (podstawa przetwarzania: art.6 ust.1 lit.c, art.9 ust.2 lit.h RODO).

Podstawą przetwarzania będzie także art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeżeli zechcecie Państwo korzystać z usług płatnych oferowanych przez Spółkę.

Spółka może też przetwarzać Państwa dane na podstawie Państwa zgody - w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. w przypadku gdy przy zakupie usług oferowanych przez Spółkę zechcą Państwo skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Panem/Panią przez firmę finansującą usługę) - podstawa przetwarzania: art.6 ust.1 lit.a RODO.

Dane przetwarzane przez Spółkę uzyskane są od Państwa, ale mogą być one również przekazane Spółce przez uprawnione podmioty np. zespoły ratownictwa medycznego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub podmioty, z którymi Spółka ma podpisane umowy o świadczenie Państwu usług zdrowotnych.

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa Spółka realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 3. Zakres danych, które będą przetwarzane (dane pozwalające na ustalenie Państwa tożsamości, dane kontaktowe oraz dane o stanie zdrowia), jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów. W przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – przetwarzamy także nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.

Dane przetwarzane będą:

 • od momentu zwrócenia się przez Państwo do Spółki o udzielenie świadczeń zdrowotnych tj.:

  • zarejestrowania się na wizytę, badanie lub na przyjęcie do szpitala, lub
  • złożenia deklaracji wyboru w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), lub
  • podpisania umowy o odpłatne świadczenie zdrowotne,
 • w trakcie ich udzielania, oraz

 • po ich zakończeniu przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego (w szczególności wynikającego z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określającego okresy przechowywania dokumentacji medycznej zawierającej Państwa dane).

 1. Podanie przez Państwo danych, które Spółka będzie przetwarzać w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych jest wymogiem ustawowym. W przypadku świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych (świadczenia płatne) podanie niezbędnych danych jest warunkiem zawarcia z Państwem umowy o ich świadczenie.
  Są Państwo zobowiązani do podania danych, jeżeli przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta ze Spółką umowa. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji przez Spółkę świadczeń zdrowotnych oraz innych działań z zakresu zabezpieczenia społecznego. W przypadku płatnych świadczeń zdrowotnych konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości sprzedaży Państwu oferowanych przez Spółkę usług.

 2. Państwa dane przekazywane będą podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. organom nadzorującym, sądom, prokuraturze, organom podatkowym). Odbiorcami mogą być także podmioty przetwarzające dane na zlecenie Spółki np. w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii systemów informatycznych - odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych, w ramach zawartych przez Spółkę umów. Odbiorcami Państwa danych mogą być także inne podmioty, zgodnie z wyrażoną przez Państwo zgodą (np. firmy finansujące usługi).
  Spółka może przekazać Państwa dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie poza EOG może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (art. 46 RODO).

 3. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem:

 • pisemnie, kierując korespondencję na adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne
  im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

 • telefonicznie: +48 74 8621103

 • poprzez e-mail na adres: sekretariat@scm.pl

Mogą Państwo również skontaktować się z wyznaczonym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych, kierując korespondencję na adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2 oraz poprzez e-mail, na adres: daneosobowe@scm.pl

 

wersja 3 z dn. 27-05-2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:08
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-25 21:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34267
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52