Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Rok 2018

Wykaz kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Data kontroli Numer Kontroli Przedmiot kontroli Stwierdzone nieprawidłowości
2018-02-22 NS-EP-402-42/JS/18 Protokół nr 68/EP/2018 - Ocena nadzoru nad prawidłowym przechowywaniem preparatów szczepionkowych w oddziale neonatologicznym i w stacji dializ nie stwierdzono
2018-03-08 NS-HŻ-5122-433/KS/18 Protokół nr 379/HŻ/18 - Urzędowa kontrola żywności w zakresie sprawdzenia warunków sanitarno-technicznych zakładu żywienia zbiorowego - Bufet p/szpitalu SCM W menu brak ujętych substancji i produktów powodujących alergie kub reakcje nietoleracji przy konkretnych potrawach. Brak wydzielonego miejsca na sprzęt porządkowy i środki czystości.
2018-04-11 Nr 114/EP/18 NS-EP-430-1/JS/18 Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w pracowni endoskopowej 1. Powierzchnia wózka transportowego do badań w pracowni endoskopowej z oznakami rdzy. 2. Powierzchnia łózka do badań w pracowni endoskopowej w gabinecie kolonoskopii z oznakami rdzy, uszkodzeniami, ubytkami, pęknięciami materaca. 3. W pomieszczeniu zmywalni brak wentylacji mechaniczno-wyciągowej w pracowni endoskopowej. 4. W pokoju wybudzeniowym łóżka dla pacjenta w pracowni endoskopowej z uszkodzeniami, pęknięciami materaca.
2018-11-22 Nr 248/EP/18 NS-EP-431-21/JS/18 Rekontrola pracowni edoskopowej Stwierdzono usuniecie wszystkich nieprawidłowości
2018-05-14 Nr 744/HŻ/18 NS-HŻ-5121-147/KS/18 Kontrola Bloku żywienia p/Specjalistycznym Centrum Medycznym 1.W kuchni właściwej uszkodzone kasetony w suficie, z widocznymi zaciekami. 2. W kuchni właściwej widoczne zacieki nad wyciągiem nad piecami parowo-konwekcyjnymi. 3. W szafce w kuchni właściwej obecność uszkodzonej zużytej patelni trudnej do utrzymania w czystości. 4. W Kuchni właściwej w miejscu po elektrycznej patelni smażalniczej powierzchnia uszkodzona z resztami, odpryskami farby i gruzu, stwarzająca ryzyko zanieczyszczenia posiłków w trakcie przygotowywania. 5. W magazynie produktów suchych brak odpowiedniej wentylacji. 6. W magazynie produktów suchych uszkodzone kasetony sufitowe, z widocznymi zaciekami. 7. W magazynie produktów suchych wewnątrz lodówki na nabiał i produkty mleczne stwierdzono znaczne ilości odcieków wody. 8. Brak do wglądu aktualnego wyniku badania wody w zakresie parametrów fizykochemicznych. 9. Stwierdzono produkty tj żurki (firmy Frubex) – 11 szt. – w magazynie produktów suchych oraz kapusta kiszona (5 opakowań) i ogórki kiszone (1 opakowanie) przechowywane w temperaturze niezgodnej z zaleceniami producenta.
2019-01-10 Nr 59/HŻ/19 Konrola wydanych zaleceń Nie wykonano zaleceń objętych w decyzji z dnia 8 czerwca 2018 r. nr 898/18
2018-05-07 NS-EP-430-1/JS/18 Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w oddziałach: ortopedyczny, neurochirurgiczny, otolaryngologiczny, okulistyczny nie stwierdzono
2018-07-23 NS-EP-430-5/JB/18 Kontrola interwencyjna w sprawie skargi na warunki sanitarno-techniczne w SOR protokół kontroli nr 170/EP/18` Wyłączenie z eksploatacji pomieszczenia do dekontaminacji z powodu uszkodzenia dachu.
2018-08-02 Rekonrola Protokoł nr 177/EP/18 Stwierdzono wykonanie remontu dachu
2018-06-27 NS-ZNS-75-83/AZ/18 Nr 70/ZNS/18 Oględziny celem dopuszczenia pracowni lekow cytostatycznych nie stwierdzono
2018-08-13 Nr 187/EP/18 Kontrola interwencyjna w związku ze skargą na nieprzestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym w oddziale rehabilitacji Stwierdzono częściowe niezastosowanie instrukcji QI-006H
2018-09-20 NS-EP-430-7/JB/18 Protokół nr 209/EP/18 - kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych realizowanych wg Programu Szczepień Ochronnych w O/Neonatologicznym oraz Stacji Dializ Brak pokwitowania przekazania karty uodpornienia przy przekazywaniu kart uodpornienia przez personel medyczny Oddziału Neonatologicznego - brak podpisu odbioru karty uodpornienia osoby przyjmującej przekazywana kartę uodpornienia. Brak dokonywania zapisów dotyczących wykonania szczepienia ochronnego na kartach uodpornienia w Stacji Dializ. Brak uaktualnionych zapisów w procedurach w zakresie całodobowego systemu monitorowania temperatury przechowywania preparatów szczepionkowych oraz szczegółowego sposobu postępowania w w przypadku wystąpienia awarii urządzenia chłodniczego służącego do przechowywania szczepionek.
2018-10-12 NS-HŻ-5121-292/KS/18 Nr 1882/HŻ/18 Urzędowa kontrola zywności w zakresie sprawdzenia bieżacego stanu sanitarno-porządkowego zakładu żywienia zbiorowego oraz stopnia wdrożenia procedury identyfikalności wyrobow gotowych - Blok żywienia Brak aktualnego badania fizykochemicznego wody. Próbki zywności przechowywane w nieprawidłowej temperaturze w urządzeniu podblatowym w kuchni właściwej
2018-11-19 Nr 2135/HŻ/18 Urzędowa rekontrola dot. Bloku żywienia - kuchnia Stwierdzono niewykonanie pkt. 2.1. - Brak badania fizykochemicznego wody. W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono
2019-01-10 Nr 59/HŻ/19 NS-HŻ-5121-292/KS/18 Rekontrola realizacji zaleceń Stwierdzono wykonanie zaleceń objętych decyzją
2018-12-14 NS-EP-431-91/JB/18; Nr 263/EP/18 Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami poradnie specjalistyczne, POZ, gabinet medycyny estetycznej nie stwierdzono

kontrole Wojewódzkiej Stacji

Data kontroli Numer Kontroli Przedmiot kontroli Stwierdzone nieprawidłowości
2018-04-10 106/HR/18 Ocena jednostki organizacyjnej celem wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatury RTG do celów medycznych - blok operacyjny nie stwiedzono

Pozostałe kontrole zewnętrzne

Data kontroli Numer Kontroli Przedmiot kontroli Zakres Stwierdzone nieprawidłowości
10-12.01.2018 FZMK.9062.237.2017.ER Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, w tym sprawdzenia czy informacje dotycące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków są zgodne ze stanem rzeczywistym, czy wspólfinansowane produkty zostały dostarczone czy wydatki poniesione są zgodne z wymogami nie stwierdzono
13.02.-27.02.2018 01.7310.030.2018.WKO.S Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu Realizacja diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego na podstawie karty giadnostyki i leczenia onkologicznego oraz na warunkach określonych w załaczniku nr 1 do rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 W kilku historiach chorób pacjentów nie dołaczono do historii kopii wyniku badania diagnostycznego lecz dokonano wpisu do historii.
2018-02-12 RCKiK/DL/793/18 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kotrola jakości badań serologicznych w 2017 roku nie stwierdzono
6.03.-19.03.2018 r. 01.7320.052.2018.WKO.S Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu Kontrola skargowa dotycząca organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej odnośnie zabezpieczenia transportu sanitarnego miedzyszpitalnego przez podmiot leczniczy SCM S.A. w Polanicy-Zdroju Ocena zasdniczo pozytywna
6.03.-23.03.2018 01.7320.050.2018.WKO.S Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu Kontrola realizacji umów 03/8/3201001/01/2017/01, 03/8/3201001/01/2018/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 03.3300.008.03-świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w kontekście dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stwierdzono
  WR.ZUO.4.470.266.2018.OZ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Ilośc odprowadzanych wód opadowych i roztopowych zgodnie z decyzją OŚR.ŚW6.6223-53/10 nie stwierdzono
26.04.2018-26.05.2018 160167-5301-K039-Pt/18 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Prawna ochrona pracy, w tym BHP. W trakcie kontroli ustalono rozbieżnośc pomiędzy harmonogramem pracy a listami obecności. W Regulaminie Pracy nie okreslono precyzyjne przyjętego u pracodawcy sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy - zapis § 10 pkt 1 regulaminu. W trakcie kontroli ustalono rozbieżnośc pomiędzy harmonogramem pracy a listami obecności. W Regulaminie Pracy nie okreslono precyzyjne przyjętego u pracodawcy sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy - zapis § 10 pkt 1 regulaminu.
2018-04-16 WIF-WR-I.8542.5.2018 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Wrocław Lustracja lokalu przeznaczonego na pracownię leków cytostatycznych apteki szpitalnej SCM S.A. W protokole wskazano na konieczność doposażenia pracowni
23.03.2018 (data sporządzenia porotokołu 10.05.2018)   Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narzadu ruchu Lek. Krzysztof Uszyński Prowadzenie specjalizacji - rezydentura w specjalności ortopedia i tarumatologia narządu ruchu Ocena zasdniczo pozytywna
27.06.2018-3.07.2018 01.7320.146.2018.WKO.S Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu Kontrola skargowa dotycząca organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej odnośnie zabezpieczenia transportu sanitarnego miedzyszpitalnego przez podmiot leczniczy SCM S.A. w Polanicy-Zdroju nie stwierdzono
2018-06-29 ZP-ZPSM.9612.34.2018.JG Wojewoda Dolnośląski Realizacja programu lekarskiego stazu podyplomowego w okresie od 1.10.2017 do dnia kontroli. nie stwierdzono
2018-06-06   Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Krajowy Program zawnętrznej oceny jakości dla laboratoriów immunologii transfuzjologicznej nie stwierdzono
12.07.2018 - 25.07.2018 01.7310.163.2018.WKO.S Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu Kontrola realizacji umów nr 05/1/3201001/01/2017/02, 03/8/3201001/01/2017/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja neurologiczna i umowa 03 w zakresie spełnienia wymogów san.epid, polisy OC, wyposażenia w sprzet i aparaturę nie stwierdzono
15.05.2018 - 12.06.2018 15.05.2018 - 12.06.2018 FZZP.9062.40.2018.PK Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Kontrola doraźna ex-post procedury zawierania umów dla zadań objetych projektem nr POIS.09.01.00-00-0028/16 pn. "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem" 1) Nieprawidłowośc w ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia ponad rok przed wszczęciem postępowania. 2) Nieprawidłowość polegająca na braku spełnienia ustawowych przesłanek do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Pierowtne warunki zamówienia zostały zmienione w istotny sposób, w stosunku do warunków zamówienia z wolnej ręki co stanowi naruszenie art 67 ust 1 pkt 4 ustawy PZP
26.03.2018 - 18.05.2018 FZZP.9062.98.2018.KP Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - informacja od Ministerstwa Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Kontrola systemowa w ramach PO IiŚ 2014-2020 postępowania przetargowego ZP/PN/2016/81przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w MZ Naruszenie ustawy PZP w postaci: Rozbieżność między ogłoszeniem o zamówieniu a SIWZ w ramach kryterium "termin gwarancji"; Żądanie złożenia oświadczeń o wykonawców o braku podstaw do wykluczenia i JEDZ, a powinien tylko JEDZ. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanki fakultatywnej przy jednoczesnym braku wskazania takiej przesłanki w ogłoszeniu lub w SIWZ. Uznanie za najkorzystniejszą oferty pomimo nie złożenia przez Wykonawcę dokumenty JEDZ a złożenie tylko oświadczenia zgodnego z załacznikiem 4
2018-08-13 WR.ZUO.4.470.266.2018.OZ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie Kontrola gospodarowania wodami dot. przestrzegania ustalen zawartych w decyzjach z 2010 roku za okres od 1.04.2018 do 30.06.2018 nie stwierdzono
15.10.2018-26.10.2018 01.7310.238.2018.WKO.S Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu Kontrola realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (w tym PSZ) w zakresie Chirurgia plastyczna - hospitalizacja w obrębie grup C41 Kompleksowe zabiegi nosa, C21 Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe, C21F kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe <66 r.ż. nie stwierdzono
2018-10-26 OKŁ.7126.1.66.2018 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochorny Roślin i Nasiennictwa Kontrola nr 1 w zakresie stosowania środków ochorny roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin nie stwierdzono
2018-11-16 OK.421.30.2018.AGB Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim Przeprowadzenie ekspertyzy dokumentacji niearchiwalnej o kategorii BE nie stwierdzono
24-25.10.2018 WIF-UB.I-8541.1.2.2018 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Wrocław Kontrola planowa apteki szpitalnej Kontrola wykazała drobne uchybienia
2018-10-29 WR.ZUO.4.470.266.2018.OZ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie Kontrola realizacji Decyzji z roku 2010 za okres od 1.07.2018 do 30.09.2018 r. nie stwierdzono
2018-11-14 SL-K/DKS/102/2018 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa Spełnianie warunków akredytacji do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chirurgia plastyczna.  
2018-11-21 nr 266/III Kwartał 2018 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskei Zarząd Zlewni w Nysie Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych w zakresie: odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych nie stwierdzono
2018-11-27 nr 266/I Kwartał 2018 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskei Zarząd Zlewni w Nysie Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych w zakresie: odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych nie stwierdzono
5-6.12.2018 FZNK.9062.203.2018.AT.2 Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Zachowanie twałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu nr POIS.12.02.00-00-039/08 pn. "Zakup niezbędnej aparatury obrazowej i wyrobów medycznych na potrzeby SCM w Polanicy-Zdroju" nie stwierdzono
21-28.12.2018 A2078O Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Łodzi Kontrola Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej: Świadectwo w zakresie chemii klinicznej, zaświadczenia w zakresie immunochemii kardiologicznych, immunochemii poszerzonej, immunochemii podstawowej, koagulologii, hematologii, równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów, chemii klinicznej nie stwierdzono

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Eugeniusz Przybyła
  data publikacji: 2019-02-22 15:44
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 15:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18298
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-21 15:59:33